Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Viitostien Ykköstilat Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Viitostien Ykköstilat Oy, Tietokatu 1, 73100 Lapinlahti
Janne Airaksinen, janne.airaksinen@lapinlahti.fi, 040 4883011

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Taina Turunen, taina.turunen@lapinlahti.fi, 050 3436557

3. Rekisterin nimi
Viitostien Ykköstilat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään sopimuksiin tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys, y-tunnus, tarvittaessa henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, muut asiakassuhteen kannalta merkittävät tiedot.Tietoja säilytetään lainsäädännön määräämissä puitteissa tai niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuudenhallinnan tarkoituksessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Salassa pidettäviä tietoja ei luovuteta muille tahoille muutoin kuin lainsäädännön tai sopimuksen perusteella. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin tiedot ovat julkisia mm. www-sivustolle yritysrekisteriin poimitut tiedot julkisesta Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Yritysrekisteriin www-sivustolle tallennetut tiedot ovat julkisesti saatavilla EU:n ja ETA:n alueen lisäksi myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain niillä henkilöillä, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaaliset/digitaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa kamera- ja kulunvalvonnalla varustetussa kiinteistössä. Tiloihin pääsy on ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työnkuvaan se kuuluu. Ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin. Työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).